Menu

สมาคมผู้ปกครอง

1
นายแพทย์พิสิฐ  ยงยุทธ นายกสมาคม
2
นายสถิต  ตรีบุรุษ อุปนายกคนที่ 1
3
นาวาเอกจรัล  ชุติปัญโญ อุปนายกคนที่ 2
4
นายจรวย  ดิษฐ์อำไพ อุปนายกคนที่ 3
5
นางสาววนิดา  หินน้อย ปฏิคม
6
นางวันดี  ปิยนามวานิช ผู้ช่วยปฏิคม
7
นายไตรรัตน์  กลับคง ประชาสัมพันธ์
8
นางอนงค์ภัทร  หัตถาการ นายทะเบียน
9
นายสมเกียรติ  ชูฉิม ผู้ช่วยนายทะเบียน
10
นางสุคนธ์  เทพณรงค์ เหรัญญิก
11
นายสมชาย  บวรสมสฤษดิ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
12
ว่าที่ร้อยตรีลัทธิ  ยศปัญญา กรรมการ
13
นายจิรศักดิ์  อุทัยแก้ว กรรมการ
14
นายธนัต  คุ้มภัย กรรมการ
15
นางภาวนา  เดชวรวิทย์ กรรมการ
16
พ.ญ.ปาริชาติ  เอี่ยมวรนิรันดร์ กรรมการ
17
นางศิราณี  นาวงศ์ กรรมการ
18
ด.ต.นิกร  แท่นประมูล กรรมการ
19
นายวัฒนา  จินดาพล กรรมการ
20
นายมานะ  วิริยานันท์ ผู้ช่วยเลาขานุการ


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน