Menu

ข้อมูลนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
179
228
407
ม.2
197
220
417
ม.3
179
207
386
ม.4
99
169
269
ม.5
120
167
287
ม.6
118
163
281
รวม
892
1,154
2,046

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
190
199
389
ม.2
187
232
419
ม.3
191
221
412
ม.4
102
165
267
ม.5
102
170
272
ม.6
118
170
288
รวม
890
1,157
2,047

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
183
214
397
ม.2
187
193
380
ม.3
199
235
434
ม.4
98
152
250
ม.5
101
165
266
ม.6
101
172
273
รวม
869
1,131
2,000

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน