Menu

เพลง มาร์ชดีบุกฯ

เพลง มาร์ชดีบุกฯ
ดีบุกพังงา แหล่งศึกษา ประชากร
ลือขจร มโนธรรม คุณความดี
ด้านวิชา การและงาน กีฬามี
ผูกไมตรี เฉกชั้น ปัญญาชน
มีมานะ คารวะ ทั้งพากเพียร
เรื่องการเรียน อ่านเขียน เราอดทน
รวมพลัง สรรค์สร้าง เพื่อมวลชน
มุ่งสร้างตน สร้างชาติ พัฒนา
ระเบียบวินัย ประจำใจ พวกเราทุกคน
ได้ฝึกฝน จิตใจตน รู้ชั่วดี
ให้ธำรง สถาบัน ที่เรามี
คู่ธานี คู่ฟ้า พังงาเรา
จะเชิดชู ศาสนา มหากษัตริย์
บำรุง-รั-ฐ ประสาน งานประชา
จิตเรานี้ มั่นความดี ตลอดมา
เกิดปัญญา ชี้ทาง สว่างไกล

เนื้อร้อง   ฉะอ้อน    วัฒนกิจ
ทำนอง   ฉะอ้อน    วัฒนกิจ

 


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน