ขอเชิญร่วมกิจกรรม DB Open House 2024 “เปิดเรือน เยือนดีบุก 2567”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.
รวมสนุกกับผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิทรรศการ และกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์
การแสดงดนตรีสากล
การแข่งขัน
– การแข่งขัน COVER DANCE ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
– การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
– การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)/ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
– การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
– การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)