ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ตามที่โรงเรียนดีบุกพัีงงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้