ประการ QR Code สำหรับเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6

                    ขอให้นักเรียนเลือกแสกน QR Code ตามระดับชั้นและห้องของนักเรียน เพื่อเข้ากลุ่มตามวิชาและครูผู้สอน และเรียนออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564

* สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ ม.4 ห้องเรียนห้องเรียนทั่วไป ให้รอประกาศห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนอีกครั้ง

<< ชั้น ม.1 >>

<< ชั้น ม.2 >>

<< ชั้น ม.3 >>

<< ชั้น ม.4 >>

<< ชั้น ม.5 >>

<< ชั้น ม.6 >>