อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

1. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่แก้ไขเพิ่มติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดังนี้
          1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
          2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
          3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
          4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
          5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
          6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา
          7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
          8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และชุมชน 

2. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่แก้ไขเพิ่มติม ดังนี้
          1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตลอดจนบริบทตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
          2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
          3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
          4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง
          5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
          6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
          7) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
          8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
          9) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นใน ชุมชน และท้องถิ่น

        10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ มอบหมายและตามที่ กฎหมายกำหนด

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
    2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
    3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)
    4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)
    5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)
    6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
    7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

    1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
    2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
    3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
    4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
    5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
    6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
    7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์