ชื่อ : นางพนิดา  ค้าของ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางอุทัย  รักษา
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางพวงทิพย์  ทวีรส
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางดาริน  ทรายทอง
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.กนกรัตน์  อุ้ยเฉ้ง
วุฒิการศึกษา : อ.ม.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.จันทิพา  ประทีป ณ ถลาง
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาจีน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.กานต์พิชชา  ปากลาว
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางเพ็ญแข  หวานสนิท
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.สุนิษา  เอียดเวียงสระ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : 1
ชื่อ : น.ส.นิลญา  หมานมิตร
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : 1
ชื่อ : น.ส.พิชชา  เจริญมิตรมงคล
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : 1
ชื่อ : น.ส.ณัฐวรรณ ทรัพย์เฉลิม
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.การสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.ปริษา  แก้วเขียว
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.อโณทัย  หลงหล้า
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นายอิสรพงศ์ สัตปานนท์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : Mr.Md Moniruzzaman
วุฒิการศึกษา : Bachelor of Art in English
ตำแหน่ง : English Teacher
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : Mr.Asif Irteza
วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Information and Technology
ตำแหน่ง : English Teacher
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : Mr.Christian Frederik Herselman
วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Psychology
ตำแหน่ง : English Teacher
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : Mr.Stephanus Jacobus Fouche
วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Informatics
ตำแหน่ง : English Teacher
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –