ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 และ 25-28 กันยายน 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางห้องสอบปลายภาค