• Highlight
  • Highlight
  • Highlight

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรม

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิ [อ่านต่อ]

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั [อ่านต่อ]

Follow on Facebook

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรสา    เสรีวงษ์

!! L : I : N : K !!