การทดสอบเตรียมความพร้อม(Pre-test DB) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

            ตามนโยบายเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้