ชื่อ : นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางกนกวรรณ  ณ นคร
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายพิพัฒน์  ไชยชนะ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.พรทิพย์ สมบัติบุญ
วุฒิการศึกษา : คม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์(มัธยมศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.พรพิมล  เจริญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.ชนิตา  รัตนบุษยาพร
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ประภา  ผลากิจ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.รัชนีกร  ผอมจีน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.อินทิรา  บุญนิสสัย
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.รัตนาพร พรประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –