ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉราพร  พลนิกร
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. การจัดการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ     อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.นุชรีย์ หัศนี
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ       อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ     อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายสิงหนาท แต่งแก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –