ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉราพร  พลนิกร
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. การจัดการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.นุชรีย์ หัศนี
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.สุกานดา ปานมั่งคั่ง
วุฒิการศึกษา : นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.อนุสรา ศรีวิชา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การตลาด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –