ตัวชี้วัดข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
OIT1โครงสร้างแสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนรายละเอียด
OIT2ข้อมูลผู้บริหารแสดงข้อมูลผู้บริหารรายละเอียด
OIT3อำนาจหน้าที่แสดงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติรายละเอียด
OIT4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาแสดงแผนปฏิบัติการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีงบประมาณ 2564รายละเอียด
OIT5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อรายละเอียด
OIT6กฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
OIT7ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด
OIT8Q&A ติดต่อ/สอบถามแสดงเพจ FACEBOOKรายละเอียด
OIT9Social  Networkแสดงเว็บไซต์หลักของสถานศึกษารายละเอียด
OIT10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนปฏิบัติการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
OIT11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแสดงแบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
OIT12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแสดงแบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
OIT13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแสดงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณรายละเอียด
OIT14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการรายละเอียด
OIT15ข้อมูลสถิติการให้บริการรายละเอียด
OIT16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายละเอียด
OIT17E-Serviceรายละเอียด
OIT18แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
แสดงแผนการจ่ายงบประมาณประจำปี/โครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564รายละเอียด
OIT19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนสรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณของ กลุ่ม/งาน/ฝ่าย ประจำปีรายละเอียด
OIT20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายละเอียด
OIT21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายละเอียด
OIT22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
OIT23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายละเอียด
OIT24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
OIT25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนรายละเอียด
OIT26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนรายละเอียด
OIT27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการ 2564รายละเอียด
OIT28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ 2564รายละเอียด
OIT29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และการประพฤติมิชอบแสดงข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564รายละเอียด
OIT30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรายละเอียด
OIT31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2564รายละเอียด
OIT32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นรายละเอียด
OIT33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมรายละเอียด
OIT34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนรายละเอียด
OIT35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีลงนามใน MOU ประกาศเจตจำนงค์สุจริตรายละเอียด
OIT36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายละเอียด
OIT37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายละเอียด
OIT38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรรายละเอียด
OIT39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีรายละเอียด
OIT40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนรายละเอียด
OIT41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายละเอียด
OIT42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายละเอียด
OIT43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายละเอียด