วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน บนความเป็นไทย มุ่งไปสู่สากล


พันธกิจ

  1. เสริมสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับชุนชน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
  3. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน
  2. พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา