ชื่อ : นางนวลน้อย  ชูสงค์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ : –      อันดับ : ปฏิบัติการ
ชื่อ : น.ส.ศศิธร  มธุรส
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.จิราวรรณ ว่องปลูกศิลป์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.นพภัสสร  รัฐการ
วุฒิการศึกษา : ร.บ.รัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.ธัญเรศ  วรศานต์
วุฒิการศึกษา : วทบ.ชีววิทยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.จารุลักษณ์  ตรีศรี
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.ณัฐชลียา  ยิ่งคง
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.ทิพยรัตน์ บุญมณี
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –