ชื่อ : น.ส.สุดาทิพย์  ยกย่อง
วุฒิการศึกษา : ร.ม.รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางจารุวรรณ  ส่องศิริ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายเพลิน  โอรักษ์
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายวรานนท์ ภาระพฤติ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.ชนิกานต์  สวัสดิวงค์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การเงิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางวาสนา  สุทธจิตร
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.วีณา  คำคุ้ม
วุฒิการศึกษา : ค.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางจิราภา ศรันย์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.ประภาพรรณ กุลแก้ว
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย      อันดับ : –
ชื่อ : นายภาณุพงศ์ สุทธิวรพันธ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.ลภัสภาส์ หนูคง
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย      อันดับ : –
ชื่อ : นายวันชัย ผสารพจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นายภูบดี เคลือพลัง
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –