ชื่อ : นางดวงกมล เพ็ชรพรหม
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางจิตติพร ถวิลการ
วุฒิการศึกษา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.ลภัตสนันท์ บำรุงวงศ์
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.ยศยา ศักดิ์ศิลปศาสตร์
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.ราศรี อนันตมงคลกุล
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสาวพรรณพนัช คงผอม
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.บุษรา  เมืองชู
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายพจนันท์  พรหมสงค์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.นัยน์เนตร  ทองวล
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.สุกานดา ปานมั่งคั่ง
วุฒิการศึกษา : นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –