ชื่อ – สกุล : นายช่วง ปาลิภัฎ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2471 – 2483 )


ชื่อ – สกุล : นายกล่อม สัจจะบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2483 – 2484 )


ชื่อ – สกุล : นายชื่น วัฒโน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2484 – 2485 )


ชื่อ – สกุล : นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2496 – 2498 )


ชื่อ – สกุล : นายเสงี่ยม ตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2498 – 2508 )


ชื่อ – สกุล : นายบัญญัติ บูรณะหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ( 2508 – 2510 )
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ( 2510 2515 )


ชื่อ – สกุล : นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ( 2515 – 2517 )


ชื่อ – สกุล : นายสุเทพ ภัทรปกรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ( 2518 – 2522 )
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2522 – 2523 )


ชื่อ – สกุล : นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2523 – 2533 )


ชื่อ – สกุล : นายโกวิทย์ สมาธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2533 – 2538 )


ชื่อ – สกุล : นายสมโภช วิสารนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2539 – 2543 )


ชื่อ – สกุล : ว่าที่ ร.ต.ลัทธิ ยศปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2543 – 2547 )


ชื่อ – สกุล : นายธีรชัย สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2547 – 2554 )


ชื่อ – สกุล : นายสถิต ตรีบุรุษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2554 – 2555 )


ชื่อ – สกุล : นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2555 – 2561 )


ชื่อ – สกุล : นายพรศักดิ์ จินดาพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2561 – 2563 )


ชื่อ – สกุล : นางสาวอรสา เสรีวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ( 2563 – ปัจจุบัน )