ชื่อ : นายสมชาย  สุทธจิตร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายจรุง  บำรุงเขตต์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายประสิทธิ์  สะไน
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายเอกพงษ์  สงวนทรัพย์
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นายศรายุทธ  มิตรวงค์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.นิรัตน์ เพชรแก้ว
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกและการจัดการ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –