ชื่อ : นางจริยาวดี  เวชจันทร์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางพูนสุข  ถิ่นลิพอน
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางภทรมน  ลิ่มบุตร
วุฒิการศึกษา : ค.บ.อาหารและโภชนาการ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายนพพร ถิ่นไทย
วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : นางพิมพา  ทองอุไร
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.วอุตสาหการ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –