ชื่อ : นางสาวอรสา เสรีวงษ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์
วุฒิการศึกษา : Ed.D. Educational Administration
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.วิภาวี ชายเขาทอง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.ศริญญา ผั้วผดุง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณและงานบุคคล
วิทยฐานะ : ชำนาญการ อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายสมชาย  เจริญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ อันดับ : คศ.3