ประวัติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

  • เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบริรักษ์บำรุง” มีพระบริรักษ์บำรุง ผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนโรงไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก ไม้ไผ่ขัดแตะ ไม่กั้นเป็นห้อง จัดชั้นเรียน ป.1-ป.3 มีนายช่วง ปาลิภัฎเป็นครูใหญ่
  • พ.ศ. 2471 ได้ย้ายมาในที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน และได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 7 ว่า “โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ซึ่งได้บริจาคเงินสมทบในการปลูกสร้างโรงเรียนเป็นเงิน 13,500 บาท เมื่อปลูกสร้างเสร็จเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นป.1-ป.3เหมือนเดิม
  • ต่อมาในปีพ.ศ. 2483 ได้มีการยุบชั้นเรียนชั้นประถมทั้งหมดเปิดเป็นมัธยมศึกษา เปิดสอน ม.1- ม.6 แบบสหศึกษา
  • เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2499 แยกนักเรียนหญิงออกไปอยู่โรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นใหม่ อยู่ห่างจากโรงเรียนเดิม 300 เมตร
  • พ.ศ. 2504 – พ.ศ.2506 ยุบมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปลี่ยนเป็นเปิดชั้นเรียนเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 แทน
  • พ.ศ.2506 ขยายชั้นเรียนเปิดสอนชั้นม. 4- 5
  • พ.ศ.2543 เปิดเป็นแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 มาจนถึงปัจจุบัน

ตราโรงเรียน

          ตราโรงเรียนเป็นรูป “เพชร” ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือ

                   “จงคมเหมือนเพชร” หมายถึง มีสติปัญญาเฉียบแหลม

                  “จงแข็งเหมือนเพชร” หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรง

                  “จงมีค่าเหมือนเพชร” หมายถึง เป็นผู้มีคุณภาพในสังคม

.

ปรัชญาโรงเรียน     »     »     “ปญฺญา นรานํ รตนํ”     หมายถึง    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน

สีประจำโรงเรียน     »     »     น้ำเงินเหลือง

ที่ตั้งโรงเรียน          »     »     โรงเรียนตั้งอยู่ในตัวเมืองพังงา เลขที่ 132 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

ทิศเหนือ           «     จดโรงแรมเมืองทองและถนนสาธารณะ

ทิศใต้                «     จดสุเหร่าและทางสาธารณะ

ทิศตะวันออก    «     จดถนนเพชรเกษมและสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา

ทิศตะวันตก      «     จดที่ดินเอกชน