กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

          – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

          – พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

          – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

          – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540       

          – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562