ดีบุกพังงาแหล่งศึกษาประชากร

ลือขจรมโนธรรมคุณความดี

ด้านวิชาารและงานกีฬามี

ผูกไมตรีเฉกชั้นปัญญาชน

มีมานะคารวะทั้งพากเพียร

เรื่องการเรียนอ่านเขียนเราอดทน

รวมพลังสรรค์สร้างเพื่อมวลชน

มุ่งสร้างตนสร้างชาติพัฒนา

ระเบียบวินัยประจำใจพวกเราทุกคน

ได้ฝึกฝนจิตใจตนรู้ชั่วดี

ให้ธำรงสถาบันที่เรามี

คู่ธานีคู่ฟ้าพังงาเรา

จะเชิดชูศาสนามหากษัตริย์

บำรุง-รั-ฐประสานงานประชา

จิตเรานี้มั่นความดีตลอดมา

เกิดปัญญาชี้ทางสว่างไกล

 

เนื้อร้อง   ฉะอ้อน    วัฒนกิจ
ทำนอง   ฉะอ้อน    วัฒนกิจ