ชื่อ : นางสุนิษา  จินดาพล
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสุมณฑา  เกิดทรัพย์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางณิภาภรณ์  ไชยชนะ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางชมทิศา  ขันภักดี
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.รัชฎาพร  สุวรรณสาม
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายนิมิตร สุสิมานนท์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ชีววิทยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.พิมพ์จันทร์  สุวรรณดี
วุฒิการศึกษา : วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.อรชา  ชูเชื้อ
วุฒิการศึกษา : ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์-อิเลคทรอนิค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : างธนิษฐา  ยงยุทธ์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายรชต ปานบุญ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.ศรัณย์รัชต์  สุขผ่องใส
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : น.ส.ปาณิสรา มัจฉาเวช
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.กนกลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.เคมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –
ชื่อ : น.ส.อุบลวรรณ คงสม
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เคมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –