ชื่อ : นายธันวิน ณ นคร
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.ศศิธร นาคสง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายสหัส เสือยืนยง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.จิราวัลย์ อินทร์อักษร
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายบพิธ มังคลา
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –      อันดับ : –