– ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– ประกาศนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล                   

– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่