1
นายธีระชัย  สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2
นายแพทย์มนตรี ธนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3
นายสุทัศน์  วีริยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4
นายวิชาญ  จตุราบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5
นายวินัย  บุญศรีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6
นายอโนทัย  งานดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7
นายนภดล สุทธิการ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8
พระเทพปัญญาโมลี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9
นายชาญวิศว์ บรรจงการ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
10
นายจงรัก ผิวขำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
11
นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
12
นางพรดารา ประมูลทรัพย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
13
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ