1
นายสถิต  ตรีบุรุษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2
นายแพทย์มนตรี ธนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3
นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4
นางอุบลรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5
นายก้องเกียรติ  วงศ์หนองเตย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6
นางสุคนธ์  เทพณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7
นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8
นายอนันต์ ตั้งเตรียมจิตมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9
พระครูสังฆรักษ์ปิยะ อตฺถยุตฺโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
10
นายทรงยศ นาคฤทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
11
นายพรนิมิตร คันเต็ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12
นายสุมาศ จรสุวรรณ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13
นางวลัยภรณ์ จินดาพล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
14
นางดวงกมล เพ็ชรพรหม ผู้แทนครู กรรมการ
15
ดร.ณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ