ชื่อ : นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : น.ส.ปาณิสรา  มงคลบุตร
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ศิลปศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.ประภัสสร  โอจันทร์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ      อันดับ : คศ.3
ชื่อ : น.ส.ธารทิพย์  ภาระพฤติ
วุฒิการศึกษา : ศป.บ.ทัศนศิลป์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ      อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ดนตรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –      อันดับ : คศ.1