กิจกรรมวันต่อต้านทุจริตสากล หรือ International Anti Corruption Day

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา คณะทำงานประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ และเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิต่อต้านการทุจริตภาคใต้อันดามัน จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล หรือ International Anti Corruption Dayโดยภายในกิจกรรม มีการกล่าวถึงประวัติที่มาของวันต่อต้านทุจริตสากล การกล่าวแสดงเจตนารมณ์ การร่วมกันทำสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook