1
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิฯ
2
นายพิสิฐ ยงยุทธ์ ตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1
3
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 2
4
นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ตำแหน่ง เหรัญญิก
5
นางจารุวรรณ ส่องศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
6
นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ ตำแหน่ง เลขานุการ
7
นางจริยาวดี เวชจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
8
นางพนิดา ค้าของ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
9
นางสาวรัชฏาพร สุวรรณสาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
10
นายสุทัศน์ วีริยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
11
นายวิชาญ จตุราบัณฑิต ตำแหน่ง กรรมการ
12
นายสถิต ตรีบุรุษ ตำแหน่ง กรรมการ
13
นายธีรชัย สังข์ทอง ตำแหน่ง กรรมการ
14
ว่าที่ รต.ลัทธิ ยศปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
15
นายสุพงศ์ เจนการ ตำแหน่ง กรรมการ
16
นายชาคริต หนูทวี ตำแหน่ง กรรมการ
17
นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ตำแหน่ง กรรมการ
18
นายวัฒนา จินดาพล ตำแหน่ง กรรมการ
19
นางสายฝน กำลัง ตำแหน่ง กรรมการ
20
นายศุภชัย นิจอภัย ตำแหน่ง กรรมการ
21
นายสิชน ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
22
นายพรนิมิตร คันเต็ง ตำแหน่ง กรรมการ
23
นายทรงยศ นาคฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
24
นายยรรยง ชุมสังข์ ตำแหน่ง กรรมการ
25
นายสมชาย เจริญฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
26
นางสาวศริญญา ผั้วผดุง ตำแหน่ง กรรมการ