ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน
ตำแหน่งผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
1
นายสมบัติ จินดาพล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธาน 0819870852
2
นายวรยศ ผลแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธาน คนที่ 1 0817198768
3
นางสาวขวัญใจ เพ็ชรพันธ์ รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รองประธาน คนที่ 2 06457448882
4
นางวลัยภรณ์ จินดาพล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขานุการ 0862695656
5
นางอรพรรณ ผลเกิด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการ 0966543369
6
นางธัญลักษณ์ อนันต์ธนวงค์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 0952791818
7
นางยินดี เกื้อผล รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 0872803861
8
พ.ต.ท.หญิงญาณิสร ประสงค์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายทะเบียน 0894713697
9
นางสาวชมัยพร ชูผอม นายทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ช่วยนายทะเบียน 0883836108
10
นางภัคภร ทองเสน่ห์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฏิคม 966564924
11
นางสุกัญญา เผือกเนียม รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ช่วยปฏิคม 0987014464
12
นายสันติ โพธิ์สิทธิ์ เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสานงาน 0898721534
13
นายกิตติศักดิ์ โลหะการ เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ช่วยประสานงาน 0614635554
14
นางสาวนิรมล รักเมือง รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการกลาง 935018931
15
นางสาวจริยา อาจการ นายทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการกลาง 0639469849
16
นางวราภรณ์ เสนปาน เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการกลาง 0996265661
17
นายอดิศักดิ์ จินดาพล รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการกลาง 0810893414
18
นายไพฑูรย์ ลุมดี เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการกลาง 0895939663