ลำดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
อาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
ดำรงตำแหน่ง
1
นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์
69
29/21 ม.1 ถ.กะปง-พังงา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา นักธุรกิจ 0955653966 นายกสมาคมฯ
2
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
59
102/1 ม.8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ข้าราชการ 0846263082 อุปนายก คนที่ 1
3
นายวิรัตน์ ส่งแสง
78
256 ถ.ศรีตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นักธุรกิจ 0819798416 อุปนายก คนที่ 2
4
นายชัยเลิศ ตันศิริ
69
1 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ทำสวน 0896520158 อุปนายก คนที่ 3
5
นายสมชาย เจริญฤทธิ์
37
29/1 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ข้าราชการ 0895949465 เลขานุการ
7
นางรุ่งรัศมิ์ ว่องปลูกศิลป์
54
4/2 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา ค้าขาย 0895887840 เหรัญญิก
8
นางอรชา ชูเชื้อ
37
23 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ข้าราชการ 0921253971 ผู้ช่วยเหรัญญิก
9
นายทรงยศ นาคฤทธิ์
55
46/13 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา นักการเมืองท้องถิ่น 0894744948 ปฏิคม
10
นายพรนิมิตร คันเต็ง
50
24 ถ.ตลาดเก่า ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ผู้บริหารท้องถิ่น 0814770797 ผู้ช่วยปฏิคม
11
นายอโนทัย งานดี
53
35 ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สื่อมวลชน 0810836530 ประชาสัม พันธ์
12
นางจารุวรรณ ส่องศิริ
42
60 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการ 0891266099 กรรมการ
13
นายสุมาศ จรสุวรรณ
62
3/2 ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0955708256 กรรมการ
14
นายพิมพ์ ทองทวีวีวัฒน์
74
50/4 ม.1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0815359103 กรรมการ
15
นายประเสริฐ ขอบุตร
77
74 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0894702887 กรรมการ
16
นายอนุรักษ์ อันติมานนท์
52
49/79 ม.1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นักธุรกิจ 0618242168 กรรมการ
17
นายสุทัศน์ วีริยานันท์
76
76/2 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0813819737 กรรมการ
18
นายวัฒนา จินดาพล
65
2/3 ซ.กฤษณาอุทิศ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0896486936 กรรมการ
19
นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ
60
49 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0896504437 กรรมการ
20
นายมาโนช เหินหาว
71
19/5 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0818935733 กรรมการ
21
นายธนาตย์ ทองเชื่อม
32
377 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ธุรกิจส่วนตัว 0810781111 กรรมการ
22
นายยรรยง ชุมสังข์
30
20/3 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ธุรกิจส่วนตัว 0922622875 กรรมการ
23
นายบรรจง จู่สกุล
68
25/1 ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการบำนาญ 0892929605 กรรมการ
24
นางปพิชญ์สรา พลจิรวนนท์
51
548/1 ซ.เขาช้าง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการ 0986295446 กรรมการ
25
นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์
36
292/2 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ข้าราชการ 0841916579 กรรมการ