กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมใจกันทำกิจกรรม เก็บขยะ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน ชุมชน สถานที่ราชการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูไฟล์ใน | Google Drive

ดูฟล์ใน | Google Drive