กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน”

ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน” ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คือ ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ดูโพสใน | Facebook