ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่สอบ