ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

<< ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาคฉบับแก้ไข >>

* ให้นักเรียนติดตามลิ้งค์การสอนแต่ละวิชาจากครูผู้สอนผ่านทางช่องทางติดต่อของครูประจำวิชานั้นๆ เช่น Line กลุ่ม , Facebook กลุ่ม ประจำวิชา