ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

<< ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม >>

<< รายชื่อแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ >>

<< รายชื่อแผนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ >>

<< รายชื่อแผนศิลป์ทั่วไป >>

<< รายชื่อแผนภาษาอังกฤษ – จีน >>

 

เอกสารและแบบฟอร์มที่นักเรียนต้องใช้สำหรับรายงานตัว

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ให้เลือกแผนการเรียนตามลิ้งค์นี้ https://www.ac-db.net/form/gen404 หรือ QR code

 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ใช้กรอกฟอร์มตามลิ้งค์ https://www.ac-db.net/form/covid1 หรือแสกน QR code นี้

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาในวันมอบตัว ให้รายงานตัวและมอบตัวได้ แต่หากนักเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565