ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่สอบ