กิจกรรมวันงานภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงละครเพลงเรื่อง “สังข์ทอง” กิจกรรมนี้มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยการแสดงละคร ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย

ดูโพสใน | Facebook