กิจกรรมวันประวัติศาสตร์ไทย

26 สิงหาคม 2565 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันประวิติศาสตร์ไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า เพื่อนำเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการแสดงละคร และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเกิดความรักความภูมิใจในบ้านเกิด ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน

ดูโพสใน | Facebook