กิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จากนั้นร่วมกิจกรรมเดินทางไกล จากโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง มายังโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการฝึกระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการทำกิจกรรมของพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี

ดูโพสใน | Facebook