การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

         ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการที่เน้นส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Mathematics Program : SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

<< ชั้น ม.1 Mini English Program (MEP) >>

<< ชั้น ม.1 Science and Mathematics Program (SMP) >>


เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

<< ไปยังหน้ารับสมัคร >>

หนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับ ม.1 (.docx) (.pdf)