การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

         ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการที่เน้นทักษะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<< ชั้น ม.4 Science Mathematics Technology and Environment (SMTE) >>

<< ชั้น ม.4 Science and Mathematics Program (SMP) >>

เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

<< ไปยังหน้ารับสมัคร >>

หนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับ ม.4 (.docx) (.pdf)