ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 25, 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1-2 มีนาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางห้องสอบปลายภาค