ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

      ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 120 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 –
16.10 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<< ดาวน์โหลดประกาศ >>