ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา)

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 224 คน ดังบัญชีแนบท้าย

<< ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ >>