ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2566

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น

            บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยจัดเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จำนวน 30 คน สำรอง จำนวน 20 คน ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 30 คน สำรอง จำนวน 20 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

<< ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ >>