ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2566

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น

            บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยจัดเรียงคะแนนตามลำดับที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 72 คน สำรอง จำนวน 28 คน ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน สำรอง จำนวน 1 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

<< ดาวน์โหลดประกาศ >>